Your browser does not support JavaScript!
:::
最後更新日期
2018-09-21
  • 全景
  • 校景
  • 管理大樓
  • 1
  • 2
  • 3
:::
請購作業
因採購部新增請購案接件條件,敬請各單位配合辦理
一、 使用三級料號(68、84、85)時,須使用已建檔廠牌代碼開單。
  1.  原三級料號之臨時編碼,廠牌部分取前三碼使用,但因廠牌眾多,不同廠牌之前三碼重覆,造成詢價對象錯...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 2015-05-19 ] 檢驗相關作業說明
 
[ 2014-08-28 ] 請購作業操作簡報