Your browser does not support JavaScript!
:::
內部控制專區

制度 


執行 


宣導資料相關法規


聯絡人

登入 

最後更新日期 
 
最後更新日期
2017-11-24
 

 

  • 管理大樓
  • 1
:::
內部控制制度
教務事項 [ 2016-01-25 ]
 
體育事項 [ 2016-01-25 ]
 
人事事項 [ 2016-01-25 ]
 
內部稽核細則 [ 2016-01-25 ]
 
關係人交易 [ 2016-01-25 ]
 
秘書事務事項 [ 2016-01-25 ]
 
圖書管理事項 [ 2016-01-25 ]
 
資訊處理事項 [ 2016-01-25 ]
 
 
產學合作事項 [ 2016-01-25 ]
 
研究發展事項 [ 2016-01-25 ]
 
總務事項 [ 2016-01-25 ]
 
學務事項 [ 2016-01-25 ]
 
財務事項 [ 2016-01-25 ]